Taikos pr. 101, Klaipėda
Dirbame: I-V 9:00 - 18:00, VI 9:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 346105
Sportininkų g. 16, Klaipėda
Dirbame: I-V 8:00 - 19:00, VI 10:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 410112

PATVIRTINTA

UAB ,,Debreceno vaistinė“

Vaistinės vadovo  

2022-09-27 įsakymu Nr. V – 52

 

UAB,,DEBRECENO VAISTINĖ“ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

UAB ,,Debreceno vaistinė" (toliau - Bendrovė) yra skaidriai, sąžiningai ir atsakingai veikianti bendrovė, puoselėjanti nepriekaištingą dalykinę reputaciją ir akcininkų, verslo partnerių, tiekėjų, klientų, darbuotojų bei visuomenės pasitikėjimą. Bendrovė veikia preciziškai laikydamasi Lietuvos Respublikos teises aktų

Šis dokumentas nustato ir apibrėžia Bendrovės veiklos principus, kuriais vadovaujasi visi Bendrovės darbuotojai, siekdami užtikrinti skaidrią įmonės veiklą ir užkirsti kelią korupcijai ar bet kurioms jos apraiškoms.

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančių teisės aktų. Bendrove užtikrina, kad nė vienas jos darbuotojas, subrangovas ar atstovas nesiūlys, nemokės, nežadės ir nepatvirtins mokėjimo pinigais ar kitomis vertybėmis tiesiogiai ar netiesiogiai jokiam verslo, viešojo sektoriaus ar valdžios atstovui, politinei partijai, jos nariui ar kandidatui i politinį postą siekiant išskirtinių verslo sąlygų Bendrovei.

Nulines tolerancijos korupcijai politika (toliau - Politika) taikoma Bendrovei bei jos vadovui ir darbuotojams. Politika skirta ugdyti Bendrovės vadovų, darbuotojų ir susijusių asmenų atsakomybę ir, pasitelkiant aiškius kriterijus, rekomendacijas, švietimą, apsaugoti juos nuo konfliktinių situacijų, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų.

SĄVOKOS

Šioje politikoje vartojamos sąvokos:

 1. Korupcija - piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmenines ar kitam asmeniui naudos.
 2. Kyšis- neteisėtai gautas arba siekiamas gauti nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė nauda.
 3. Sukčiavimas - svetimo turto arba turtinės teisės įgijimas apgaule, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas.
 4. Nepotizmas - tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti.
 5. Interesų konfliktas - situacija, kai valdžios, verslo, profesijos atstovas turi rinktis tarp pareigų, kurių reikalauja užimamos pareigos, ir privataus intereso.
 6. Dovana - dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų https://www.vtek.lt/images/Duomenys/VTEK_Rekomendacines_gaires_del_dovanu_ir_paslaugu_priemimo_apribojimu_20200312_fin.pdf.
 7. Protekcionizmas - veikla, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti (proteguoti) vienus verslo subjektus kitų subjektų atžvilgiu.
 8. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar išvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas. pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą

 Kitos Politikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Bendrovės vadovas užtikina, kad kiekvienas darbuotojas turėtų galimybę susipažinti su Politika bei esminiais antikorupcijos principais. Vadovas atsako už tai, kad butų įgyvendinti veiksmai ir vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir išsiaiškinti kyšininkavimo atvejus.
 2. Bendrovės darbuotojai įpareigoti asmeniškai laikytis šios Politikos nuostatų bei vadovautis ja savo veikloje.
 3. Bendrovės verslo partneriai, tiekėjai, klientai, trečiosios šalys savo veikloje raginamos laikytis teisės aktuose įtvirtintų antikorupcijos nuostatų, o jų veikla tu būti grindžiama etiško ir atsakingo verslo principais.
 4. Bendrovėje netoleruojamas kyšininkavimas - bet kokios piniginio, materialaus ir kitokio neteisėto atlygio naudos gavimas ar teikimas kitam asmeniui už pageidaujamą darbuotojo, vadovo ar valdininko teisėtą ar neteisėtą veiklą, priimamus ar nepriimamus sprendimus vykdant savo funkcijas. Tai apima atlygio gavimą ir davimą, žadėjimą, siūlymą ir prievartavimą, grasinant neatlikti savo pareigų ar imtis veiksmų siekiant pakenkti. Kyšiu laikomi grynieji pinigai ir kitos finansinės formos, didelės vertės dovanos, siekiant daryti įtaką, atostogų, kelionių ir kitų pramogų apmokėjimas, aukštesnės pareigos.
 5. Draudžiama teikti finansines priemones trečiosioms šalims, siekiant ar kylant rizikai, kad šiomis lėšomis bus finansuojama galimai nusikalstama, neteisėta, korupcinė veikla.
 6. Bendrovės darbuotojai įsipareigoja vengti situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai gali susikirsti su bendrovės interesais. Tokia situacija gali iškilti, kai turima komercinių santykių juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie yra susiję su Bendrovėje dirbančiu vadovu ar darbuotoju.
 7. Darbuotojai įsipareigoja nesiekti asmeninės naudos sau ar artimiesiems, Bendroves sąskaita dengti asmenines išlaidas, naudodamiesi savo pareigomis turėti asmeninių ar susijusių asmenų interesų bendrovės sandoriuose, samdyti šeimos narius, naudotis Bendroves turtu, įskaitant intelektinę nuosavybę, vardu ir reputacija asmeninėse situacijose.
 8. Bendrovė ir jos darbuotojai neteikia ir nepriima bet kokių dovanų, kurių vertė viršija verslo praktikoje įprastus nedidelės vertės (10 eur) simbolinių suvenyrų standartus bei sudaro prielaidas įgyti palankumą priimamiems sprendimams santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.
 9. Draudžiamos bet kokios formos ir vertės dovanos ir kitų naudų teikimas Lietuvos ar užsienio valstybių valdžios atstovams, politikams, kandidatams i politinį postą ar politinių partinių nariams siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.
 10. Bendrovės darbuotojai gali priimti ir teikti tik nedideles vertės dovanas - verslo suvenyrus, kurie atitinka įprastą verslo praktiką ir yra skirti reprezentacijai, pagarbai ir dėmesiui išreikšti bei negali turėti įtakos jas gaunančiojo sprendimui.
 11. Apie siūlomas naudas (išskirtinės nuolaidos, apmokamos atostogos, darbo vietos pasiūlymas), pinigus, dovanas, išskyrus nedidelės vertės verslo suvenyrus, darbuotojai turi nedelsiant informuoti savo tiesioginius vadovus.
 12. Didelės vertės dovanos ar išskirtinės naudos siūlymas, gavimas ir teikimas laikomas korupcijos forma, apie kurią gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms ir taikoma už tokius nusižengimus Lietuvos teises aktuose numatyta atsakomybe.

l3. Bendrovėje sudaryta galimybė registruoti gautas dovanas, gautą paramą bei suteiktą paramą ,,Gautų dovanų registracijos žurnale".

 1. Netoleruotinas piktnaudžiavimas einamomis pareigomis.
 2. Bendrovėje netoleruojamas savo šeimos narių ar kitų susijusių asmenų įdarbinimas, globa ir protegavimas.
 3. Darbuotojai, paslaugų teikėjai, subrangovai privalo žinoti ir suprasti, kokia informacija yra konfidenciali ir atitinkamai užtikrinti tokios informacijos apsaugą bei neatskleisti šios informacijos tiems, kas jos gauti neturi.
 4. Tokios informacijos perdavimas siekiant asmenines naudos ar naudos susijusiems asmenims laikomas korupcijos forma.
 5. Kiekvienas bendrovės darbuotojas įsipareigoja saugoti jam patikėtą konfidencialią informaciją net ir nutrūkus santykiams su Bendrove, klientu, tiekėju ar verslo partneriu.

19.Megzdama ir palaikydama dalykinius santykius su trečiosiomis šalimis, Bendrove įsipareigoja užtikrinti skaidrią ir etišką veiklą bei konkuruoti sąžiningai.

 1. Bendrovės vadovai ir darbuotojai neturi siekti ar trečiosioms šalims suteikti konkurencinį pranašumą.

 

ANTIKORUPCIJOS POLITIKOS IGYVENDINIMAS

 

 1. Siekiant užtikrinti antikorupcijos politikos įgyvendinimą bendrovėje planingai atliekama korupcijos riziką analizė.
 2. Įmonė skatina darbuotojus pranešti apie galimus korupcijos atvejus ir kitus šios Politikos pažeidimus, tokius kaip neteisėto atlygio davimas ar ėmimas, žadėjimas, siūlymas, prievartavimas. Įmonė Įsipareigoja saugoti darbuotojo anonimiškumą ir kitaip užtikrinti asmens ir informacijos saugumą bei imtis priemonių, kad su darbuotoju, pranešusiu apie neteisėtas veikas, nebūtų susidorota.
 3. Siekdami užtikrinti etiško verslo standartų ir antikorupcijos darbotvarkės laikymosi, Bendrovės atstovai dalyvauja etikos ir antikorupcijos procesų mokymuose, seminaruose.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Bendrovės korupcijos prevencijos funkcijas atlieka Bendrovės administracija, kuri yra atsakinga už šios Nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą, stebi, kontroliuoja ir vertina korupcijos rizikas bei teikia pasiūlymus dėl šios Politikos tobulinimo ir papildymo.
 2. Nulinės tolerancijos korupcijai politikos nuostatų pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį taikoma drausminė atsakomybė.
 3. Esant nusikalstamos veiklos požymių apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.