Taikos pr. 101, Klaipėda
Dirbame: I-V 9:00 - 18:00, VI 9:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 346105
Sportininkų g. 16, Klaipėda
Dirbame: I-V 8:00 - 19:00, VI 10:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 410112

PATVIRTINTA

UAB „Debreceno vaistinė“

Vaistinės vadovo

2022-09-27 įsakymu Nr. V-52

 

UAB „DEBRECENO VAISTINĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

POLITIKA

 

Tikslas:                        Nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas bendrovėje, užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę bendrovės veiklą bei sukurti veiksmingą korupcijos prevenciją sistemą.

Taikymo sritis:            Visiems bendrovės darbuotojams,  tiekėjams ir rangovams.

UAB"DEBRECENO VAISTINĖ" 100% AKCIJŲ PAKETO SAVININKAS YRA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, DĖL TO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS EIGA IDENTIŠKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJAI

Nuoroda: https://www.klaipeda.lt/lt/korupcijos-prevencija/9934

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcijos prevencijos politikos (toliau – politika) įgyvendinimo tikslas – šalinti prielaidas korupcijai UAB „Debreceno vaistinė“ (toliau – bendrovė) atsirasti ir plisti, užtikrinant Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymo) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą.
 2. Politikos paskirtis – nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus, uždavinius, priemones ir subjektus, nustatant jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, siekiant didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.
 3. Politikos privalo laikytis bendrovės darbdavys, vadovas ir visi darbuotojai, ar kiti atsakingi Kiekvienas darbuotojas atsako už politikos laikymąsi ir yra skatinamas išsakyti problemas bei atkreipti dėmesį į geros praktikos pavydžius.
 4. Vartojamos sąvokos:

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bendrovėje.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atstovas – bendrovės darbuotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti bendrovės vardu.

Interesų konfliktas – situacija, kai atstovas atlikdamas pareigas priima sprendimą, dalyvauja jį priimant ar atliekant kitus veiksmus, pažeisdamas bendrovės interesus jo ar jam artimų asmenų, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ar trečiųjų asmenų interesų naudai.

Kyšis – bet kokios turtinės ir kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ir nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą darbuotojo, valdymo organo teisėtą arba neteisėtą veikimą arba neveikimą, vykdant jam nustatytas funkcijas.

Prekyba poveikiu – siūlymas, pažeidimas, susitarimas duoti arba kyšio davimas tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai ar per tarpininką, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygtą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus.

 1. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 2. Pagrindiniai korupcijos prevencijos politikos uždaviniai yra šie:
  • atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
  • atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
  • užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
  • teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą bendrovėje;
  • įtraukti į korupcijos prevenciją bendrovės darbuotojus;
  • skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą bendrovėje.
 3. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
  • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

I.     KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Bendrovė vykdydama sąžiningą veiklą netoleruoja korupcijos jokiomis jos pasireiškimo formomis ir įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms imdamasi sekančių priemonių:
  • vykdydama savo veiklą bendrovė laikosi visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir lokalinių teisės aktų, reikalavimų;
  • bendrovė užtikrina savo veiklos skaidrumą ir aiškumą siekiant įgyvendinti savo pagrindinius tikslus;
  • bendrovės buhalterinė apskaita vedama skaidriai, tiksliai atspindint visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų;
  • bendrovės dokumentai ir informacija vedama taip, kad būtų užtikrinamas jų saugumas ir informacija nebūtų atskleista suinteresuotoms grupėms, išsaugant komercinę (gamybinę) paslaptį;
  • bendrovė draudžia bet kokias prekybos poveikiu formas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo, neduoda ir neleidžia duoti kyšių, taip pat jų neprašo ir nepriima;
  • bendrovė vengia bet kokio interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam jų pareigų ar funkcijų vykdymui;
  • bendrovė netoleruoja darbuotojų veiklos, kuri konkurencijos požiūriu yra priešinga bendrovės interesams;
  • kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, bendrovės darbuotojas nedelsdamas privalo kreiptis į bendrovės generalinį direktorių.
  • bendrovė užtikrina, kad visi jos pirkimai ir pardavimai būtų vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir nešališkumo principų, racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ar darbus įsigyjančios bendrovės lėšas;
  • tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu;
  • bendrovėje netoleruojamas bet koks piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (einamomis pareigomis).

 

II.      KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS PRIEŽIŪRA IR KONTORLĖ

 

 1. Bendrovė siekdama būti patikimu partneriu rangovams, tiekėjams, verslo partneriams ir klientams, vadovaujasi korupcijos prevencijos
 2. Bendrovės valdymo organų nariai ir bendrovės struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja korupcijos prevencijos politikoje numatytą elgesio standartą, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma užtikrinant tinkamą politikos nuostatų įgyvendinimą.
 3. Kiekvienas bendrovės  darbuotojas privalo laikytis   korupcijos prevencijos politikos įgyvendinant savo
 4. Atsakingas už korupcijos prevenciją, bei kontrolę bendrovės darbuotojas užtikrina, kad visi galimi politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, tyrimo rezultatai, išvados bei pasiūlymai pateikiami bendrovės generaliniam direktoriui, jam nesant kitam bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtam
 5. Nustačius politikos nuostatų neatitinkančius ar korupcijos požymių turinčius veiksmus, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka imamasi atitinkamų drausminamųjų priemonių.
 6. Už korupcijos prevencijos politikos nuostatų pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir bendrovės lokaliniuose teisės aktuose numatyta atsakomybė.

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Atsižvelgiant į bendrovės veiklos specifiką, esant pagrįstoms priežastims bendrovėje gali būti patvirtinti papildomi ar kitokie korupcijos prevencijos įsipareigojimai, jų laikymosi, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmai bei procedūros.
 2. Tais atvejais, kai politikos pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai pranešama kompetentingoms institucijoms ir taikoma už šias veikas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta
 3. Ši Politika gali būti peržiūrima ir jei reikia, bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu atnaujinama ar papildoma ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus šios Politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės
 4. Darbuotojai su šia Politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų, bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Politikoje nustatytais
 5. Tvarkoje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais