Taikos pr. 101, Klaipėda
Dirbame: I-V 9:00 - 18:00, VI 9:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 346105
Sportininkų g. 16, Klaipėda
Dirbame: I-V 8:00 - 19:00, VI 10:00 - 14:00, VII - Nedirbame
+370 46 410112

PATVIRTINTA

UAB „Debreceno vaistinė“

Vaistinės vadovo

2022-09-27 įsakymu Nr. V-51

 

    DOVANŲ PRIĖMIMO, TEIKIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Dovanų priėmimo, teikimo ir registravimo tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas reglamentuoti UAB „Debreceno vaistinė“ dovanų priėmimą, teikimą, elgesį su jomis ir jų registravimą.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. KS-40 patvirtintomis rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.
 3. Darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus šioje Tvarkoje nustatytas išimtis.
 4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
  • Dovana – bet kokios vertės neatlygintinai perduodamas daiktas, suteikiama paslauga ar kitokia nauda;
  • Tarptautinis protokolas – visuma pagal paprotinę nuostatą nusistovėjusių ir visuotinai pasaulyje pripažintų taisyklių bei tradicijų, kurių privalu laikytis kuriant ir plėtojant harmoningus santykius tarp valstybių bei jų oficialių atstovų;
  • Tradicijos – valstybiniu, nacionaliniu mastu per ilgą laiką susiformavęs visuomenės ar jos grupės elgesys, turintis simbolinę prasmę ar ypatingą reikšmę;
  • Reprezentacijai skirtos dovanos – smukios dovanos su valstybės, Įstaigos ar kitokia simbolika, y. rašikliai, saldainiai, kalendoriai, knygos, marškinėliai, gertuvės, raktų pakabukai, kitokie suvenyrai bei informacinio pobūdžio spaudiniai ir pan.
  • Kitos sąvokos – kitos tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, kituose teisės aktuose.

 

II.                   DOVANŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Darbuotojui leidžiama priimti tik tokias Dovanas, kurios atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytus kriterijus:
  • jei jos gautos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir jų vertė yra ne didesnė kaip 150,00 Eur;
  • reprezentacijai skirtos Dovanos, kurių vertė neviršija 150,00
 2. Draudžiama priimti dovanas, kurios yra susijusios su darbuotojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų kriterijų. Tokios dovanos yra laikomos neteisėtu atlygiu. Jeigu darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį
 3. Draudžiama priimti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, dovanų
 4.  

 

III.                ELGESYS SU GAUTOMIS DOVANOMIS, JŲ REGISTRAVIMAS IR

SAUGOJIMAS

 

 1. Darbuotojai nepriima dovanų, išskyrus jei Dovana atitinka Tvarkos 1 ar 5.2 punktuose nustatytus kriterijus. Rekomenduojama Dovanos davėjui mandagiai paaiškinti, kad darbuotojai nepriima dovanų už atliekamas funkcijas ir informuoti jį apie Įstaigoje galiojančią dovanų priėmimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarką, kuri yra viešai skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 2. Darbuotojui nepavykus atsisakyti Dovanos, kuri neatitinka 5.1 ar 5.2 punkte nustatytų kriterijų, (pvz., ji paliekama nematant, atsiunčiama paštu ir pan.), ji oficialiai turi būti grąžinta (prieš tai užregistravus ją Dovanų registre) dovanos davėjui. Jei dovanos neįmanoma grąžinti ar nustatyti dovanos gavėjo arba jei dovana atitinka Tvarkos 1 ar 5.2 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jos vertė galimai viršija 150,00 EUR, apie tai Darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą ir perduoti tokią Dovaną Įstaigoje už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui, kuris užregistruoja ją Dovanų registre (Priedas Nr. 1). Užregistruotos Dovanos saugomos ir laikomas Įstaigoje. Visos Įstaigos vardu priimtos Dovanos yra Įstaigos nuosavybė.
 3. Gavus Dovaną, atitinkančią Tvarkos 5.1 ar 5.2 punkte numatytus kriterijus, darbuotojas turėtų padėti (pastatyti) ją tokioje Įstaigos vietoje, kad Dovana galėtų laisvai pasinaudoti visi
 4. Dovanos vertė nustatoma:
  • iš nurodytos ar oficialiai skelbiamos kainos (pvz. iš priklijuotos etiketės, patikrinus Dovanos kainą internete ir pan.);
  • atsižvelgiant į Dovanos rinkos ar meninę vertę;
  • lyginant su kitos tos rūšies gaminiais;
  • pagal aprašymus, kurie yra prie
 5. Jei Dovanos vertės neįmanoma nustatyti, tokiai Dovanai įvertinti Įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta atskira komisija. Savo sprendimą komisija įformina protokolu ir informuoja apie priimtą sprendimą Įstaigoje už korupcijos prevencijos atsakingą asmenį. Jei komisija nustato, kad Dovanos vertė viršija 150,00 Eur, tokia Dovana registruojama Dovanų registre ir saugoma Įstaigoje.
 6. Registruojamos visos Dovanos, kurios neatitinka Tvarkos 5.1, 5.2 punktuose nustatytų kriterijų, taip pat Dovanos kurios atitinka Tvarkos 5.1, 5.2 punktuose nustatytus kriterijus, bet viršija 150,00 Eur vertę.
 7. Dovanų registrą tvarko Įstaigoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. Dovanų registras pildomas elektroninėje versijoje ir skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje.

 

IV.                DOVANŲ TEIKIMAS

 

 1. Įstaigos vardu leidžiama teikti tik tokias Dovanas, kurios atitinka šios Tvarkos 1. ir 5.2 punktuose nustatytus kriterijus.
 2. Politikams, politinėms partijoms ir organizacijoms draudžiama teikti bet kokios vertės ir formos
 3. Draudžiama kaip Dovanas teikti alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, dovanų

 

 

V.                   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įstaigos darbuotojai privalo būti supažindinami su šia Tvarka ir jos nuostatų laikymasis yra kiekvieno darbuotojo atsakomybė.
 2. Ši tvarka gali būti keičiama Įstaigos direktoriaus įsakymu.

 

Dovanų priėmimo, teikimo ir registravimo tvarkos

Priedas Nr. 1

 

DOVANŲ REGISTRAS

 

 

 

Eil. Nr.

Dovanos pavadinimas

ir apibūdinimas

Dovanotojas*

Įteikimo data

Įteikimo aplinkybės

Kiekis

Vertė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

* Įstaiga, kaip duomenų tvarkytojas, nurodo tuos duomenis, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus